Ieteikumi jaunatnes stratēģijas izstrādei

Bauskas pašvaldības jaunatnes nodaļa pašlaik ļoti aktīvi strādā pie jaunatnes stratēģijas. Mums ir liels prieks, ka arī mēs esam iesaistīti šajā procesā, lai gan mūsu viedokļi atšķiras gan tajā, kā jāizstrādā stratēģija, gan tajā, ko tajā būtu jāparedz.

Tādēļ esam nosūtījuši vēstuli Bauskas jaunatnes nodaļas darbiniekiem un deputātiem:

Pašlaik notiek darbs pie Bauskas novada jaunatnes stratēģijas izstrādes. Mēs, biedrība “Mums pieder pasaule”, vēršamies pie Jums ar priekšlikumiem, kuri, mūsuprāt, būtiski uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti mūsu novadā, un kas būtu ietverami Bauskas novada jaunatnes stratēģijā:

  1. Skaidra jaunatnes stratēģija: Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams izstrādāt skaidru un visaptverošu jaunatnes stratēģiju, kas ietvertu konkrētus mērķus un rīcības plānus. NVO Bauskas novadā veic būtisku lomu darbā ar jaunatni, lielākoties īstenojot dažādus projektus. Lai NVO varētu efektīvi iesaistīties Bauskas novada stratēģijas īstenošanā, stratēģijā ir būtiski iestrādāt konkrētus sasniedzamos rezultātus, lai NVO projektos ar aktivitātēm varētu palīdzēt pašvaldībai ieviest stratēģiju un izvirzītos uzdevumus. Stratēģijai jādefinē konkrēti un izmērāmi mērķi katrai prioritārajai jomai. Rīcības plānā jāapraksta konkrētas aktivitātes, kas tiks veiktas, lai sasniegtu katru mērķi. Katrai aktivitātei jānosaka konkrēti indikatori un rādītāji, lai varētu izmērīt tās efektivitāti. Indikatoriem jābūt kvantitatīviem, kvalitatīviem un salīdzināmiem laika gaitā.
  2. Jauniešu centru un telpu darba laika pagarināšana: Noteikt darba laiku jauniešu centros un telpās vismaz katru otro nedēļu darba dienās līdz plkst. 20.00 un katru otro sestdienas pēcpusdienu, arī līdz plkst. 20.00, pirmdienu nosakot par brīvdienu. Ja mēs Bauskas novadā vēlamies radīt piederības sajūtu tiem jauniešiem, kas turpina izglītību vai strādā citā novadā, pilsētā, tad šos jauniešus var sasniegt tikai piektdienu vakaros un sestdienās, īstenojot viņiem nozīmīgas aktivitātes.
  3. Regulārs darbs ar jaunatni visā novadā: Nepārtraukta jauniešu iesaiste ir svarīga, lai veicinātu viņu integrāciju un līdzdalību kopienā. Mēs ierosinām izveidot regulāras programmas, regulāru mobilo darbu ar jaunatni un aktivitātes visos novadu pagastos, tai skaitā Rundāles apvienībā. Lai gan Rundāles apvienībā darbojas jauniešu biedrības, to darbība ir neregulāra un atkarīga no piešķirtā finansējuma projektu konkursos, bet jaunatnes darbinieka, kas veiktu regulāru darbu ar jauniešiem, Rundāles apvienībā nav.
  4. Vienotas jaunatnes nodaļas izveide: Centralizēta pieeja jaunatnes jomā uzlabos koordināciju un efektivitāti. Tādējādi mēs ierosinām izveidot vienotu jaunatnes nodaļu, kuras pakļautībā atrodas visi jaunatnes darbinieki un jaunatnes speciālisti, – tā apvieno esošos resursus un personālu, ar laiku un pēc nepieciešamības to paplašinot. Tikai daži no vienotas jaunatnes nodaļas izveides ieguvumiem:
  • Vienota struktūra nodrošinātu skaidrāku atbildības sadali un koordinētu pieeju jaunatnes darbam, ļautu koncentrēt resursus un ieguldījumus gan dažādās programmās un darbā ar jaunatni, gan profesionālās attīstības programmās, paaugstinot jaunatnes darbinieku kompetenci.
  • Veicinātu vienotu metožu un pieeju ieviešanu jaunatnes darbā, nodrošinot kvalitatīvākus pakalpojumus visā novadā.
  • Vienota nodaļa nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes pakalpojumiem visiem novada jauniešiem, tā arī veicinātu jauniešu iesaisti un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
  • Ļautu efektīvāk koordinēt jaunatnes politikas īstenošanu novadā un varētu veikt jaunatnes politikas monitoringu un izvērtēšanu, nodrošinot datos balstītu lēmumu pieņemšanu.

Patreizējā sistēma darbā ar jaunatni nenodrošina neko no iepriekš uzskaitītā.

  1. Dzīvojamā fonda problēma: Mēs aicinām veicināt jaunu dzīvokļu būvniecību un padarīt tos pieejamus jauniešiem, lai atbalstītu viņu vēlmi palikt un attīstīties novadā.

Mūsu viedoklis par darbu ar jaunatni atšķiras no jaunatnes nodaļas viedokļa, tādēļ arī ir tapusi šī vēstule. Ne visi novadi Latvijā var lepoties ar aktīvām jauniešu organizācijām. Efektīva sadarbība starp pašvaldību un NVO ir būtiska, lai vienota jaunatnes nodaļa Bauskas novadā darbotos efektīvi un sasniegtu izvirzītos mērķus. Iestrādājot stratēģijā konkrētus sasniedzamos rezultātus un nodrošinot atbilstošus sadarbības mehānismus, NVO varēs efektīvi iesaistīties Bauskas novada jaunatnes stratēģijas īstenošanā un veidot Bauskas novadu par labāko vietu, kur jauniešiem augt, attīstīties un dzīvot.

Ceram uz jūsu atbalstu efektīvas jaunatnes stratēģijas un jaunatnes nodaļas izveidē.

 

Ar cieņu,

Eva Reinfelde,       paraksts*,              valdes priekšsēdētāja

Vita Reinfelde,      paraksts*,              valdes locekle