SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS

PROJEKTS "lai pasaule kļūtu labāka"

Priecājamies paziņot, ka Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā “NVO fonds” biedrības “Mums pieder pasaule” projekts “Lai pasaule kļūtu labāka” ir apstiprināts!

Šis būs divu gadu (2023. – 2024.) makro  projekts, kurā noskaidrosim jauniešu vajadzības, veicināsim izpratni par pilsonisko līdzdalību un mērīsim to – kā tā mainās viena gada ietvaros.

Projekta mērķis: Sekmēt lauku jauniešu pilsonisko līdzdalību, īstenojot  līdzdalības darbnīcas un iepazīstinot viņus ar jauniešu iespējām Bauskas novadā, kā arī stiprināt biedrības “Mums pieder pasaule” kapacitāti.

Galvenā projekta mērķa grupa: 170 Pilsrundāles vidusskolas bērni un jaunieši vecumā no 12-19 gadiem un 20 biedrības “Mums pieder pasaule” biedri un brīvprātīgie.

Galvenās projekta aktivitātes: 2 dienu apmācības biedrības “Mums pieder pasaule” biedriem un brīvprātīgajiem par dažāda vecuma bērnu un jauniešu mācīšanos un informācijas uztveri un pilsoniskās līdzdalības programmas pielāgošana atšķirīga vecuma skolēnu grupām. 40 līdzdalības darbnīcas Pilsrundāles vidusskolas skolēniem no 5.-12.klasei: 20 mācību gada sākumā un 20 mācību gada beigās, tādējādi izmērot bērnu un jauniešu līdzdalības izpratni un izmaiņas. 4 izbraukuma nodarbības uz Bauskas novada jauniešu centriem, pie jaunatnes darbiniekiem un pie jauniešu organizācijām. 3 tikšanās reizes ar 3 pagastu pārvalžu vadītājiem un jauniešiem. Jauniešu telpas radošām nodarbēm iekārtošana un biedrības “Mums pieder pasaule” veiktspējas stiprināšana. Apstiprinātais projekta finansējums 25698 EUR.

Kāpēc pilsoniskā līdzdalība ir svarīga?

“Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību, noteicoša loma ir tieši NVO, kas pārstāv iedzīvotāju intereses un visā valstī darbojas visdažādākajās jomās. Jo lielāka ir sabiedrības aktivitāte, jo jēgpilnākus un ilgtspējīgākus lēmumus, kas būtu saistoši it visām sabiedrības grupām, var pieņemt politiķi un valsts pārvaldes darbinieki. Redzam, ka “NVO fonds” ir viens no būtiskākajiem rīkiem pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā Latvijā, turklāt tā ietekme turpina arī pieaugt. Pirmo reizi fonda vēsturē 37 makro jeb liela apjoma projekti tiks īstenoti ilgāk par gadu, kas nodrošinās rezultātu ilgtspējīgumu, bet nozarei – stabilitāti,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. Mēs noteikti piekrītam Zaigas Pūces teiktajam!

“NVO fonds” programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā.

PROJEKTS "KOPIENĀ IR SPĒKS"

2022.gada janvārī ir apstiprināts Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Kopienā ir SPĒKS”. Projekta “Kopienā ir SPĒKS” mērķis ir stiprināt vietējo kopienu un lauku jauniešu pilsonisko līdzdalību un piederības sajūtu Latvijai, iesaistot iedzīvotājus NVO aktivitātēs un brīvprātīgajā darbā, kā arī stiprināt biedrības “Mums pieder pasaule” kapacitāti. Projekta aktivitātes notiks Svitenē – pirmās – jau aprīlī, jauniešu festivālā “Strelka”, divas radošās darbnīcas vasarā un rudenī – projekta noslēdzošā un vietējo kopienu iesaistošā aktivitāte – Svitenes pils centrālās puķu dobes pārveidošana. Projekta rezultātā tiks veicināta jauniešu un citu iedzīvotāju izpratne par līdzdalību un demokrātiju; stiprināta piederības sajūta Latvijai un veicināta jauniešu izpratne par iespējām strādāt, dzīvot un radīt sev darba vietu laukos; uzlabota bērnu un jauniešu psihoemocionālā veselība; stiprināta biedrības “Mums pieder pasaule” kapacitāte. Projekta finansējums ir 10000 EUR, projekta pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.