JAUNATNES STARPTAUTISKO PROGRAMMU AĢENTŪRA

PROJEKTS "radošums ir pamats"

Biedrība “Mums pieder pasaule” 2022.gada 01.oktobrī  uzsāk projekta “Radošums ir pamats” īstenošanu.

Projekta mērķis: Veicināt Bauskas novada jauniešu radošās un uzņēmējprasmes.

Projektā jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam tiks piedāvātas dažādas aktivitātes  reizi nedēļā desmit mēnešu garumā. Iecerēts, ka aktivitātes attīstīs jauniešu radošumu, uzņēmējprasmes, rosinās diskusijas, paaugstinās jauniešu pilsonisko līdzdalību, bet MPP uzsāks attīstīt mobilo darbu ar jaunatni Rundāles apvienības pārvaldē. Tiks uzsākta vienas telpas iekārtošana –  atbalstošas un iekļaujošas vides veidošana, nodrošinot iespējas jauniešu diskusijām par viņiem aktuāliem jautājumiem un veicinātu viņu iesaisti projekta aktivitātēs. Projektā arī paredzēts pieredzes brauciens uz jauniešu koprades telpām Jelgavā.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:

Projekta laikā iesaistītie jaunieši uzzinās vairāk par jauniešu iespējām līdzdarboties NVO un kultūras pasākumos; iepazīs  jaunus domubiedrus dažādajās izglītojošās un radošās aktivitātēs; uzzinās vairāk un iepazīs jaunās vietas, kur notiks izbraukuma nodarbības; tiks veicināta Bauskas novada NVO  sadarbība; tiks attīstītas projekta dalībnieku radošās un uzņēmējprasmes ar mērķi veicināt patriotismu un apzināties, ka ar radošu pieeju ir iespējams radīt vērtību, ko, ja vēlas, var prasmīgi pārdot.  Tiks veicināts brīvprātīgais darbs un atbalstītas jauniešu iniciatīvas – tā iedrošinot jauniešus darīt vēl vairāk un labāk.

Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums – 6995,26 EUR. Projekts “Radošums ir pamats” tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024.gadam valsts budžeta ietvaros.

Projekts “Radošums ir pamats” tika veidots ar mērķi veicināt Bauskas novada jauniešu radošās un uzņēmējprasmes. Projekta mērķa grupa bija ap 300 Bauskas novada jaunieši, galvenokārt no Rundāles apvienības pārvaldes. Laikā no projekta sākuma līdz tā noslēgumam tika organizētas dažādas radošas un izglītojošas nodarbības, kā arī tika veikti pasākumi, lai veicinātu jauniešu pilsonisko līdzdalību un uzņēmējdarbības prasmes.

Sasniegtie rezultāti:

  • Organizētas 48 radošās nodarbības, 
  • Veiksmīgi īstenotas 16 izglītojošas aktivitātes, kuru skaits pārsniedza sākotnējās prognozes.
  • Projekta aktivitātēs piedalījušies 600  jaunieši.
  • Izveidotas trīs izstādes Svitenes bibliotēkā.
  • Veicināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība un uzņēmējdarbības prasmes.
  • Izveidots e-veikals ar jauniešu gatavotajiem suvenīriem.
  • Uzsākta telpas iekārtošana, lai nodrošinātu jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi.
  • Palielinājusies sadarbība ar pašvaldību un citām iestādēm.
  • Veiksmīga sadarbība ar citām NVO – “Vieddoma”, “Jaunatne smaidam” un “Laiks jauniešiem”.

Projekta ietekme:

Projekts veicināja sabiedrības attieksmes maiņu uz pozitīvo pusi attiecībā uz jauniešu biedrībām. Jaunieši kļuva aktīvāki pilsoniskā līdzdalībā, pilnveidojot savas prasmes dažādās jomās. Projekts arī stiprināja biedrības kapacitāti, gan resursu, gan zināšanu jomā, un veicināja sadarbību ar pašvaldību un citām iestādēm.

Projekta ilgtspējība:

Projekts bija elastīgs, ļaujot pielāgoties un iekļaut jaunas, jauniešiem interesantas aktivitātes. Tika izveidota infrastruktūra un rīki, kas palīdzēs nodrošināt projekta ilgtspējību nākotnē. Biedrība ieguva vairāk zināšanu un pieredzi, kas palīdzēs tās darbībā arī turpmāk.

Jauniešu ieguvumi:

Projekta laikā jaunieši ieguva vairākas būtiskas prasmes, piemēram, radošā domāšana, komunikācija, sadarbība, projektu vadība, digitālās prasmes. Viņi iemācījās respektēt citus un tos, kas atšķiras no viņiem pašiem, un veidot pozitīvas attieksmes pret kopienas līdzdalību. Projekts arī veicināja jauniešu pašapziņu, pašefektivitāti un pašvērtējumu.

Radošuma attīstības ieguvumi:

Radošums bija projekta pamatā, un tā attīstība bija būtiska gan jauniešiem, gan sabiedrībai kopumā. Jaunieši, piedaloties radošajās nodarbībās, attīstīja savu radošumu, uzņēmējprasmes un pilsonisko līdzdalību. Sabiedrība ieguvusi aktīvākus un radošākus jauniešus, kuri ir gatavi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un veidot pozitīvas pārmaiņas.

Secinājums:

Projekts “Radošums ir pamats” bija veiksmīgs solis uz priekšu, lai veicinātu jauniešu radošumu, uzņēmējdarbību un pilsonisko līdzdalību Bauskas novadā. Tas ne tikai nodrošināja jauniešiem iespēju attīstīt savas prasmes un zināšanas, bet arī veicināja pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā kopumā, kā arī sasniedza un pat pārsniedza sākotnēji izvirzītos mērķus.

PROJEKTS "TUVĀK"

Biedrība “Mums pieder pasaule” 2022.gada 20.maijā uzsāk projekta “Tuvāk” īstenošanu. Projektā jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam tiks piedāvātas dažādas aktivitātes gada garumā – pārgājieni, laivu braucieni, izbraucieni ar divriteņiem, uzdevumi, kas saistīti ar sadarbību un komunikāciju, un citas. Projekta mērķis ir iesaistīt projektā un integrēt citu jauniešu vidū jauniešus ar ierobežotām iespējām, sniegt viņiem iespēju socializēties un motivēt viņus iesaistīties vietējā līmeņa jaunatnes organizācijās. Sadarbībā ar biedrību “Laiks jauniešiem” un Saulaines sociālā centra darbiniekiem, plānots arī sadraudzēties ar ukraiņu jauniešiem un kopā piedalīties projekta aktivitātēs, kā arī iepazīt darbu ar jauniešiem Svitenē un Īslīcē. Pirmā aktivitāte notiks 11.jūnijā pie Saulaines sociālā centra. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums – 6999,29 EUR. Projekts “Tuvāk” tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024.gadam valsts budžeta ietvaros.

PROJEKTS "STRELKA"

No 2021.gada 1.novembra uzsāksim īstenot projektu “Strelka”, kura galvenā aktivitāte nākošā gada vasaras sākumā būs divu dienu jauniešu festivāls “Strelka” par tēmu “Ko darīt laukos”. Festivālā būs gan radošās darbnīcas, gan iespēja piedalīties diskusijās un podkāstos, iepazīt Bauskas novada jauniešu biedrības un to piedāvājumu, pasportot un paēst un, protams, – arī padejot muzikālajā daļā.

Projekta laikā Svitenes jauniešu centrā notiks Tehnoloģiju vakari ar LEGO sacensībām un konstruēšanu, robotu programmēšanu un konstruēšanu un 3D printēšanu. MPP jaunieši interesentiem vadīs 2 meistarklases – par galda etiķeti un ziepju gatavošanu.

Gaidīsim jaunos biedrus uz MPP kristībām – mums būs savs krustēvs, kas līdz šim palīdzējis biedrībai augt un sapņot.

Sekojiet informācijai, jo festivāla plānošanā mēs aicināsim JŪS talkā!

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.